361 Quy dinh chuc nang, nv, quyen han Trung tam-1361 Quy dinh chuc nang, nv, quyen han Trung tam-2ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘIỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘIỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘIỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI